td-jezersko banner

obcinski_grb

Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek, 7.12.2012, objavilo javni razpis za ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij v okviru PRP 2007–2013.


Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKO, in sicer:
- 6.750.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,
- 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.
Objava in zaključek javnega razpisa: Javni razpis je odprt od 8.12.2012 do vključno 16.1.2013 do 24.00 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ki so nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 naprej do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: S podporo ustanavljanju in razvoju mikropodjetij pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju.
Na spletni strani http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ je objavljen javni razpis, razpisna dokumentacija in prijavni obrazec.

Dodatne informacije o razpisu:
- Razvojna agencija Sora d.o.o., Tel.: 04 5060 225, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave