td-jezersko banner

obcinski_grb

Obvestilo organizatorjem prireditev - rok za vložitev vloge

Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB5) v tretjem odstavku 13. člena določa, da mora organizator vlogo za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve pri pristojnemu organu vložiti najmanj deset dni pred dnevom prireditve. Za izdajo dovoljenja za prireditve na javni cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto - moto športu na cesti, mora organizator prošnjo podati najmanj 30 dni pred dnevom prireditve pri pristojni upravni enoti.

Zakon o javnih zbiranjih ne vsebuje posebnih določb glede prepozno vloženih vlog, zato mora upravni organ v primeru vloge za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve, ki je bila vložena kasneje kot deset ali 30 dni pred dnevom prireditve, takšno vlogo, skladno s 3. točko prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, kot prepozno zavreči.  

Desetdnevni in 30 dnevni rok za vložitev vloge določa materialni predpis. Rok je prekluziven in določen zaradi upravnega postopka, ki ga mora upravni organ izvesti pred izdajo odločbe (pregledati vlogo in ugotoviti dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno izdano dovoljenje, v primeru pomanjkljive vloge organizatorju posredovati zahtevo za dopolnitev vloge, sklicati ustno obravnavo), ter zaradi morebitne izdaje odločbe o prepovedi prireditve, ki mora biti izdana najkasneje dva dni pred dnevom prireditve. Pravočasno vložena vloga in v zakonitem roku izdano dovoljenje za javno prireditev organizatorju omogoča, da se seznani s pogoji in morebitnimi dodatnimi ukrepi, ki jih mora izvesti na javni prireditvi. Cilj upravne enote je upravne postopke voditi zakonito in v zakonitih rokih, zato vas pozivamo, da vlogo za izvedbo javne prireditve vložite v zakonitem roku, saj bo v nasprotnem primeru upravni organ moral postopati v skladu z Zakonom o upravnem postopku in vašo vlogo s sklepom zavreči

Verjamemo, da si kot organizator javnih prireditev, prizadevate izvesti javno prireditev, ki bo potekala varno za vse udeležence javne prireditve, zato vas vljudno vabimo, da se pravočasno obrnete na upravno enoto ali na državni portal e-uprave, kjer boste dobili tudi vse potrebne informacije. 

Avtor dopisa: Mag. Matjaž Dovžan, načelnik Upravne enote Kranj

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave