td-jezersko banner

obcinski_grb

Sklepi

2016

SklepDatumDokumenti

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta ZGJ09

29.7.2016 icon pdf PDF dokument

Sklep o določitvi cene lesa za odkup

22.3.2016 icon pdf PDF dokument
Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2016 26.1.2016 icon pdf PDF dokument
Sklep o cenah zimskega vzdrževanja na površinah, ki ne sodijo v obseg izvajanja javne gospodarske službe 26.1.2016 icon pdf PDF dokument
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZGJ09 26.1.2016 icon pdf PDF dokument

 

2015

SklepDatumDokumenti
Sklep o začasnem financiranju Občine Jezersko v obdobju januar - marec 2016 18.12.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2016 17.12.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2016 17.12.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini jezersko za leto 2016 17.12.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtec Palček za šolsko leto 2015/2016 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o delovanju vrtca v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Palček na Jezerskem pri vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor - UPB1  24.6.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Palček na Jezerskem pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor in znižanju plačil staršev - UPB1 24.6.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cene lesa za odkup 19.5.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep – pooblastilo županu za potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 19.5.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep – potrditev premoženjske bilance Občine Jezersko na dan 31. 12. 2014 19.5.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine in drugih stroškov v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Jezersko 23.2.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi osrednje gasilske enote v Občini Jezersko 12.2.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cene najema teptalnega stroja 11.2.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2015 28.1.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o ceni storitev zbiranja odpadkov ter cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov v Občini Jezersko  28.1.2015 icon pdf PDF dokument
Sklep o ceni storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko  28.1.2015 icon pdf PDF dokument

 

2014

SklepDatumDokumenti
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
21.5.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko 12.6.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cene bukovega lesa za odkup 12.6.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Jezersko 2.10.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o višini turistične takse v občini Jezersko - neveljaven 24.12.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o začasnem financiranju Občine Jezersko v obdobju januar - marec 2015 24.12.2014 icon pdf PDF dokument

 

2013

SklepDatum sejeDokument
Sklep - javna razprava na predlog proračuna 2014 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2014 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini jezersko za leto 2014 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Sklep o delovanju vrtca v poletnem času, dnevih pred in med prazniki za vrtec Palček na Jezerskem  29.1.2013 icon pdf PDF dokument
Sklep o o potrditvi k sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtec Palček za šolsko leto 2013/2014  26.9.2013 icon pdf PDF dokument


2012

SklepDatum sejeDokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Palček na Jezerskem - neveljaven 17.10.2012 icon pdf PDF dokument
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko 19.9.2012 icon pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 30.7.2012 icon pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen predšolske vzgoje v vrtcu Palček na Jezerskem - neveljaven 24.01.2012 icon_pdf PDF dokument
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Obcine Jezersko 19.01.2012 icon_pdf PDF dokument


2011

SklepDatum sejeDokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2012 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2012 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2012 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnega prostora in uporabe mrliške vežice 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah traktorskih storitev 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o potrditvi k sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, šolski oddelek Podružnična šola Jezersko 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o potrditvi k sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtec Palček za šolsko leto 2011/2012 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Palček na Jezerskem 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o delnem povracilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2010 v Občini Jezersko 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske kampanje na območju Občine Jezersko za referendum o Zakonu o malem delu, dne 10.4.2011 15.03.2011 icon_pdf PDF dokument

 

2010

SklepDatum sejeDokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2011 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jezersko 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju kandidatke za sodnico porotnico 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2011 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Odbora za malo gospodarstvo in turizem 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2011 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Jezersko 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Odbora za oživitev kulturne dejavnosti 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju komisije za oddajanje poslovnih prostorov in zemljišč v najem 09.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju podžupana Občine Jezersko 02.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o zaključku izvrševanja proračuna Občine Jezersko za leto 2010 02.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o začasnem financiranju Občine Jezersko v obdobju 01. januar - 31. marec 2011 02.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah 02.12.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju občinskega štaba za civilno zaščito Jezersko 22.11.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske kampanje na območju Občine Jezersko za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, dne 12.12.2010 15.11.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 22.10.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o izvzemu iz javnega dobra parcel št. 510/2, 730/3, 730/4, 730/5 in 764, vse k.o. Zgornje Jezersko 28.09.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o izvzemu iz javnega dobra parcel št. 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5 in 754, vse k.o. Zgornje Jezersko 28.09.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi volišč in območja volišč za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Jezersko 10.10.2010 31.07.2010 icon_pdf PDF dokument
Ugotovitveni sklep - potrebno število podpisov skupine volivcev 31.07.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve članov občinskega sveta in župana Občine Jezersko, 10.10.2010 26.07.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnine za leto 2010 25.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ceni za traktorsko storitev za leto 2010 25.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko 25.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske kampanje na območju Občine Jezersko za referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, dne 6.6.2010 04.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Jezersko 23.03.2010 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 11.01.2010 icon_pdf PDF dokument

 

2009

SklepDatum sejeDokument
Sklep o izvzemu iz javnega dobra parcel št. 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 734, 735, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 761 in 765, vse k.o. Zgornje Jezersko 15.12.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2010 15.12.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko 15.12.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2010 15.12.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Jezersko 23.09.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ceni za traktorsko storitev za leto 2009 26.05.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnine za leto 2009 26.05.2009 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, dne 7.6.2009 30.03.2009 icon_pdf PDF dokument

 

2008

SklepDatum sejeDokument
Sklep o cenah zimskega vzdrževanja javnih površin, ki ne sodijo v obseg izvajanja javne gospodarske službe 29.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2009 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2009 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Jezersko 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o soglasju k načinu izvajanja javne službe zobozdravstvenega varstva odraslih v Občini Jezersko 18.08.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve poslancev v državni zbor, 21.09.2008 10.07.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času referendumske kampanje na območju Občine Jezersko za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji, 22.06.2008 22.06.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju občinskega štaba za civilno zaščito Jezersko 01.05.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 24.04.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnine za leto 2008 24.04.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ceni za traktorsko storitev za leto 2008 24.04.2008 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 29.01.2008 icon_pdf PDF dokument

 

2007

SklepDatum sejeDokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2008 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2008 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 27.08.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednika republike, 21.10.2007 14.08.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Občinskega prostorskega načrta (Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda) Občine Jezersko 07.08.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju podžupana 23.04.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah vode 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o traktorskih storitev 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnin 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument

 

2006

SklepDatum sejeDokument
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Jezersko 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2007 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenovni zavezi pri oblikovanju denarnih zneskov ob prehodu na evro 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju komisije za oddajanje poslovnih prostorov in zemljišč v najem 19.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep O ZAČASNEM FINANCIRANJU Občine Jezersko v obdobju januar - marec 2007 14.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2007 14.12.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Jezersko 03.11.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povračilu stroškov članom in tajniku občinske volilne komisije in članom volilnih odborov 20.10.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi volišč in območja volišč za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Jezersko 22.10.2006 19.08.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve članov občinskega sveta in župana Občine Jezersko, 22.10.2006 08.08.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko 08.08.2006 icon_pdf PDF dokument
Program priprave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Jezersko 15.06.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o prerazporeditvi sredstev med postavkami proračuna Občine jezersko za leto 2006 (2) 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o prerazporeditvi sredstev med postavkami proračuna Občine jezersko za leto 2006 (1) 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o obliki izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o obliki izvajanja izbirne javne službe javne razsvetljave 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o obliki izvajanja izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest z zimsko službo
11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnin 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o traktorskih storitev 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah vode 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 736/1, 736/2, 736/3 in 736/4, k.o. Zg. Jezersko 21.02.2006 icon_pdf PDF dokument

 

2005

SklepDatum sejeDokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2006 29.11.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2006 29.11.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 740, k.o. Zg. Jezersko 04.10.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 747/1 in 747/2, k.o. Zg. Jezersko 04.10.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 31.08.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnin 19.05.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah vode 19.05.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 28.01.2005 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2005 27.01.2005 icon_pdf PDF dokument

 

2004

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Jezersko v letu 2005 10.12.2004 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2005 07.12.2004 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2005 07.12.2004 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 30.04.2004 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Jezersko za leto 2004 01.07.2004 icon_pdf PDF dokument

 

2003

SklepDatum sejeDokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Jezersko za leto 2004 16.12.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2004 16.12.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2004 16.12.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 20.09.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah grobnin 04.09.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o traktorskih storitev 04.09.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o traktorskih storitev 19.05.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2003 30.01.2003 icon_pdf PDF dokument
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 2003 30.01.2003 icon_pdf PDF dokument

 

2002

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Jezersko v letu 2003 28.12.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o zagotavljanju javnosti dela v Občini Jezersko 21.05.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi višine olajšav za plačilo komunalnega prispevka v Občini Jezersko 21.05.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 26.04.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Jezersko za leto 2002 02.04.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Jezersko za leto 2002 14.03.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Jezersko v letu 2002 06.02.2002 icon_pdf PDF dokument
Sklep o poslovanju z elektronsko pošto 21.01.2002 icon_pdf PDF dokument

 

2001

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Jezersko v letu 2002 28.12.2001 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 30.10.2001 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen za oddajanje šolskih prostorov 26.09.2001 icon_pdf PDF dokument
Sklep o spremembi sklepa o cenah komunalnih storitev v Občini Jezersko za leto 2001 19.06.2001 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Jezersko za leto 2001 09.04.2001 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 11.01.2001 icon_pdf PDF dokument

 

2000

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Jezersko v letu 2001 11.12.2000 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 12.09.2000 icon_pdf PDF dokument
Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Jezersko za leto 2000 04.04.2000 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 28.02.2000 icon_pdf PDF dokument

 

1999

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Jezersko v letu 2000 23.12.1999 icon_pdf PDF dokument
Sklep o obliki in uporabi žigov Občine Jezersko 09.11.1999 icon_pdf PDF dokument
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Jezersko 04.11.1999 icon_pdf PDF dokument

 

1998

SklepDatum sejeDokument
Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna Občine Jezersko v letu 1999 11.12.1998 icon_pdf PDF dokument
 
icon_pdf Za ogled PDF dokumentov potrebujete brezplačen pregledovalnik Acrobat Reader.

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave