td-jezersko banner

obcinski_grb

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, Telefon: 04 25 45 110, Fax: 04 25 45 111, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Odgovorna uradna oseba: Župan, Jurij Rebolj
Datum prve objave kataloga: 5.11.2008
Datum zadnje spremembe: 9.7.2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.jezersko.si/katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga: tiskana oblika

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje organa:

Občina Jezersko je enovita samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naselij Zgornje Jezersko in Spodnje Jezersko.
Občina Jezersko v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena in naloge iz državne pristojnosti, ki se po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesejo z zakonom.

Organi občine: župan, občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, Telefon: 04 25 45 110, Fax: 04 25 45 111, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Organigram organa:

Občinska uprava je organizirana na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/11) icon_pdf PDF dokument

icon_pdf Organigram organa

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Mojca Markič, direktorica občinske uprave
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, Telefon: 04 25 45 110, Fax: 04 25 45 111, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Državni predpisi: http://zakonodaja.gov.si
Predpisi lokalnih skupnosti: http://www.jezersko.si/dokumenti/statut
http://www.jezersko.si/dokumenti/odloki
http://www.jezersko.si/dokumenti/pravilniki
http://www.jezersko.si/dokumenti/sklepi
Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
2.d Seznam predlogov predpisov
Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si
Zakonodaja Evropske unije: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2010-2014
Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2006-2010
Zapisniki sej občinskega sveta - mandat 2002-2006
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov
Strateški in programski dokumenti:  
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ:

icon_pdf Upravni postopki (PDF dokument)

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: Razpisi
Razpisi delovnih mest: Razpisi
Druge objave: Razpisi
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Ime evidence:

Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev
21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

Ime evidence:
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca občinskega redarstva
28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
322. člena Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:
Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Register stanovanj v lasti občine   
154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore   
13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:


Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca o transakciji javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:


Normativna podlaga:

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina   
35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine   
3. člen Zakona o javnih cestah/ZJC/

/
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/

 /
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:Normativna podlaga:

Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

 /
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
Ime evidence:

Normativna podlaga:
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence:
Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavnega zemljišča
56. člen Zakona o stavbnih zemljišč /ZSZ/

 /
Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.
2.j Druge informacije javnega značaja
Koristne informacije:

Koristne informacije

Novice o delovanju Občine: Novice o delovanju Občine

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,...).

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: V času uradnih ur organa.
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: Oseben dostop na sedežu občine ali dostop po elektronski poti.
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
- ustna zahteva,
- preko telefona,
- po elektronski pošti.
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik,
- pisna zahteva po pošti,
- vložitev zahteve po elektronski pošti.
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Jezersko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:  
Delni dostop:  

 

4. Stroškovni in cenik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1. Vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko
2. Vprašanja novinarjev
3. Vprašanja regionalnih razvojnih agencij

 

6. Aktualno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ
Aktualno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ

icon_pdf Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010 (PDF dokument)

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave