obcinski_grb

Odlok o občinskem prostorskem načrtu in stališča do pripomb

Občinski prostorski načrt je v fazi priprave Predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in bo konec meseca januarja 2014 poslan nosilcem urejanja prostora (NUP) za pridobitev mnenj. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj NUP, Odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN in Sklepa o ugotovitvi usklajenosti OPN, Občinski prostorski načrt sprejme Občinski svet Občine Jezersko z odlokom. Občina pa ga objavi v uradnem glasilu.
V času od 22. decembra 2014 do 5. januarja 2015 si lahko ogledate Stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne obravnave in javne razgrnitve dopolnjenega osnutke OPN.
icon pdf Stališča do pripomb

Priložen je tudi predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) – delovna verzija (dopolnjen bo še z omilitvenimi ukrepi iz dopolnjenega Okoljskega poročila, stališča Zavoda za varstvo kulturne dediščine do posegov v kulturni krajini, uskladitve z veljavno zakonodajo idr.). Na besedilo odlok lahko podate vsebinske pripombe, ki niso vezane na namensko rabo zemljišč.

icon pdf Delovni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 22. december 2014 15:11

 

Odziv na poročilo Računskega sodišča

Spoštovani občani,

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Jezersko v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012 in zaradi ugotovljenih nepravilnosti občini izreklo negativno mnenje. (icon pdf Revizijsko poročilo Računskega sodišča)

Največja kršitev, zaradi katere je Občina Jezersko, za razliko od drugih revidiranih občin, prejela negativno mnenje, izhaja iz napačne izbire postopka pri javnem naročilu storitve prevozov učencev, in sicer je občina oddala naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, za uporabo katerega niso bili izpolnjeni predpisani pogoji. Izplačanih je bilo 47.261 evrov, kar predstavlja 5 % realiziranih odhodkov proračuna Občine Jezersko leta 2012. Prav zaradi majhnosti proračuna ima takšna nepravilnost veliko težo pri odločitvi Računskega sodišča.

Občina Jezersko je za zakonito izvedbo javnega naročila pooblastila zunanjega izvajalca Altus consulting d.o.o., ki je samostojno izbral vrsto javnega naročila. S tem seveda ne moremo preložiti odgovornosti za očitane napake, vendar menimo, da je to pomembno zaradi naše javne podobe, ki je v primeru negativnega mnenje Računskega sodišča vsekakor omadeževana, kljub temu, da največji očitek izhaja ravno iz dela, ki je bilo zaupano zunanjemu podjetju, ki je specializirano za javna naročila.

Podjetje je v letu 2008 (župan je bil v tistem obdobju g. Milan Kocjan) izvedlo postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki je določeno v 2. točki prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju, in sicer se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi za javna naročila storitev, če lahko zaradi tehničnih zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik. Občina je z družbo Alpetour d.d. 30.1.2009 sklenila pogodbo o izvajanju rednih prevozov šolskih otrok za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2012. Računsko sodišče občini očita, da storitve prevoza šolskih otrok ne predstavljajo storitev, ki bi jih zaradi tehničnih zahtev predmeta javnega naročila bil sposoben izpolniti samo en ponudnik.

Gospod Jurij Markič, ki je bil župan v obdobju revizije, je Računskemu sodišču pojasnil specifičnost občine Jezersko. Občina Jezersko je gorska občina, ki je lokacijsko oddaljena od drugih naselij. Preddvor, kjer je matična šola, ki jo obiskujejo učenci z Jezerskega, je oddaljen 20 km, Kranj, kamor hodi večina dijakov in zaposlenih, je oddaljen 30 km. Edini prevoznik, ki zadnjih nekaj let izvaja storitev prevoza na relaciji Kranj (Preddvor) – Jezersko – Kranj (Preddvor) je Alpetour – potovalna agencija, d.d. Drugih prevoznikov na navedenih lokacijah, niti na območju občine Jezersko ali Preddvor ni. Pred nekaj leti je redno linijo Ljubljana – Zg. Jezersko ukinila družba SAP Ljubljana, ki je bila poleg Alpetour d.d. edini ponudnik javnega prevoza na relaciji Jezersko – Kranj vse od osamosvojitve Slovenije. Zaradi upada potnikov se je število rednih linij v zadnjih dveh desetletjih zniževalo do te mere, da od leta 2004 večino rednih prevozov predstavljajo šolske linije, ki so prilagojene začetku in koncu pouka v OŠ Matije Valjavca Preddvor in podružničnih šolah (z istimi linijami se namreč vozijo tudi učenci drugih podružničnih šol OŠ Matije Valjavca Preddvor). S šolskimi avtobusi se vozijo tudi dijaki, zaposleni in drugi potniki, med katerimi veliko večino predstavljajo starejše osebe, ki se v Kranj vozijo predvsem zaradi zdravstvenih razlogov.

Z zgoraj navedenim želimo poudariti, da v primeru šolskih prevozov v občini Jezersko ne gre zgolj za izpolnjevanje zahtev, ki jih določa 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, temveč z izbiro izvajalca šolskih prevozov, ki je hkrati tudi edinih ponudnik javnega prevoza v občini, zadovoljujemo potrebe svojih prebivalcev, kot nam to nalaga Ustava Republike Slovenije, saj s tem skrbimo za gospodarski, kulturni in socialni obstoj, če že ravno ne napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. Z morebitno izbiro drugega prevoznika, ki bi izvajal zgolj prevoze osnovnošolcev, bi se število rednih linij in pogostost prevozov postopoma zmanjševalo, kar bi imelo za občino, ki je zagotovo ena najbolj demografsko ogroženih v Sloveniji, nepopravljive posledice.

Vse navedeno seveda ni namenjeno izpodbijanju ugotovitev, da izbira postopka ni bila pravilna, temveč zgolj pojasnjuje okoliščine, ki so vplivale na samo izbiro postopka. Vendar menimo, da kljub napačni izbiri postopka, niso bila kršena načela javnega naročanja. Zunanji izvajalec, Altus consulting d.o.o. je postopek vodil pregledno, v končni fazi je bila objavljena tudi namera o sklenitvi neposredne pogodbe, na podlagi katere bi morebitni zainteresirani ponudniki lahko uveljavljali svoj pravni interes.

Poleg zgoraj navedenega je v odzivih medijev poudarek predvsem na dodeljevanju sredstev brez objave javnih razpisov. V zvezi s tem objavljamo seznam izplačil društvom, ki so bila izvedena brez objave javnega razpisa. Društva so sredstva prejela za plačilo stroškov, ki so jih imela s samo izvedbo prireditve.

Društvo upokojencev Jezersko Srečanje starejših občanov 2011 650 €

Turistično društvo Jezersko Smuk jezerskih smučarskih korenin 2012 150 €

Planinsko društvo Jezersko 15. Memorial Luka Karničarja in Rada Markiča v tekmovalnem turnem smučanju 900 €

Športno društvo Jezersko Smučarsko prvenstvo občin Jezersko in Železna Kapla/Bela 2012 600 €

Kulturno umetniško društvo Jezersko Prireditev ob kulturnem prazniku 300 €

Klub mladih Jezersko Športne igre Kozje 100 €

Turistično društvo Jezersko Ovčarski bal 750 €

Društvo upokojencev Jezersko Srečanje starejših občanov 900 €

Kulturno umetniško društvo Jezersko Miklavževanje 1.000 €

Klub mladih Jezersko Silvestrovanje 700 €

Turistično društvo Jezersko Turistična promocija občine Jezersko 2.500 €

Ob tem bi želeli povedati, da Občina Jezersko 4-krat letno organizira skupni sestanek z vsemi predstavniki jezerskih društev. Na tem sestanku se dogovorimo, katere prireditve bodo društva organizirala in koliko sredstev bi potrebovala za izvedbo posamezne prireditve. Vse delo, ki ga člani društev opravijo je prostovoljno, sredstva, ki jih prejmejo so namenjena materialnim stroškom izvedbe prireditve. Turistično društvo Jezersko je sredstva prejelo za delovanje Turistično-informacijskeg centra Jezersko, sredstava pa so bila namenjena izplačilu študentov, ki so delali v TIC-u in za razne promocijske materiale.

V občini Jezersko ni veliko društev, načeloma eno društvo pokriva eno področje, zato smo želeli poenostaviti postopke financiranja dogodkov, ki so v interesu občine in občanov. Na žalost seveda tudi za našo občino velja enaka zakonodaja kot za velike občine, ki imajo na področju kulture ali športa več deset društev. V letu 2014 smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalcev prireditev, tako da društva še vedno prejemajo denar za ta namen, le postopek je birokratsko bolj zapleten. V letu 2015 bomo poskušali čim več društev spodbuditi k temu, da bi si pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu - s tem bomo namreč lahko z njimi sklepali neposredne pogodbe, kar bo lažje tako za nas kot tudi za društva. 

Poleg dodeljevanja sredstev brez javnega razpisa smo v letu 2012 izvedli nakazilo 4 prejemnikom brez sklenitve pogodbe, ampak zgolj na podlagi njihovega zahtevka. To so bila sledeča nakazila:

CSD Kranj za izvedbo obdarovanja otrok »Tudi za naše otroke« 50,00 €

Rdeči Križ Slovenije za plačilo letovanja 2 otrok na Debelem rtiču 365,60 €

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih za delovanje društva 200,00 €

Gasilska zveza Kokra za delovanje zveze 625,00 €

Kar pa se tiče drugih nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, ne odstopajo bistveno od ugotovitev, ki jih je podalo na dodeljevanje transferov v drugih občinah, ki so bila revidirane.

Nekatere nepravilnosti izhajajo iz neurejene zakonodaje in nejasno določenih razmerij med državnimi institucijami, izvajalci storitev in občinami, zato upamo, da bo Računsko sodišče v tem delu priporočila izdalo tudi pristojnim državnim organom.

Nepravilnosti, ki izhajajo zgolj iz poslovanja občine pa smo, kar izhaja tudi iz revizijskega poročila, odpravili že pred ali med revizijskim postopkom, zato Računsko sodišče tudi ni zahtevalo odzivnega poročila.

Jurij Rebolj, župan

 

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. december 2014 14:36

 

Uradne ure občine v prazničnem času

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da bodo v času božičnih in novoletnih praznikov uradne ure občinske uprave spremenjene.

24.12.2014      9.00-12.00
29.12.2014      9.00-12.00
31.12.2014      9.00-12.00

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 18. december 2014 14:01

 

Božično - novoletna prireditev

V soboto, 20. 12. 2014, ste ob 17. uri vabljeni v dvorano Korotan na božično - novoletno prireditev. Predstavili se vam bodo malčki iz vrtca Palček, šolarji in ostali mladi glasbeniki.
Vabita OŠ in vrtec Jezersko

Zadnjič posodobljeno Sreda, 17. december 2014 16:57

 

Arhiv novic

<<  Dec 2014  >>
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

koledar dogodkov

naslovka 14 12

modul kanalizacija

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave